Doanh nghiệp có phải xây dựng thang lương, bảng lương ?

Doanh nghiệp có phải xây dựng thang lương, bảng lương ?

Trước khi thực hiện tuyển dụng, sử dụng lao động, thoả thuận mức lương trong hợp đồng lao động và thanh toán tiền lương cho người lao động, thì người sử dụng lao động trong doanh nghiệp (công ty FDI) có phải thực hiện xây dựng thang lương, bảng lương và định mức lao động ? trường hợp công ty FDI không thực hiện việc xây dựng thang lương, bảng lương ?

Xây dựng thang lương, bảng lương và định mức lao động:

Người sử dụng lao động phải xây dựng thang lương, bảng lương và định mức lao động làm cơ sở để tuyển dụng, sử dụng lao động, thỏa thuận mức lương theo công việc hoặc chức danh ghi trong hợp đồng lao động và trả lương cho người lao động.

Mức lao động phải là mức trung bình bảo đảm số đông người lao động thực hiện được mà không phải kéo dài thời giờ làm việc bình thường và phải được áp dụng thử trước khi ban hành chính thức.

Người sử dụng lao động phải tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở khi xây dựng thang lương, bảng lương và định mức lao động.

Thang lương, bảng lương và mức lao động phải được công bố công khai tại nơi làm việc trước khi thực hiện (Điều 93 Bộ Luật lao động số 45/2019/QH14 ngày 20/11/2019).

Tổ chức đối thoại khi có vụ việc:

Đối với vụ việc người sử dụng lao động phải tham khảo, trao đổi ý kiến với tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở về thang lương, bảng lương và định mức lao động theo quy định tại Điều 93 Bộ Luật lao động số 45/2019/QH14 ngày 20/11/2019 (Khoản 1 Điều 41 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020).

Nội dung, hình thức người sử dụng lao động phải công khai:

Người sử dụng lao động phải công khai với người lao động những nội dung nội quy lao động, thang lương, bảng lương, định mức lao động, nội quy, quy chế và các văn bản quy định khác của người sử dụng lao động liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của người lao động (Điểm b Khoản 1 Điều 43 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020).

Trường hợp công ty FDI không thực hiện việc xây dựng thang lương, bảng lương là vi phạm quy định về tiền lương tại Điểm a, d, đ và e Khoản 1 Điều 16 Nghị định số 28/2020/NĐ-CP ngày 01/03/2020.

Như vậy, trước khi thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng lao động, thoả thuận mức lương trong hợp đồng lao động và thanh toán tiền lương cho người lao động, thì người sử dụng lao động trong công ty FDI phải tổ chức thực hiện việc xây dựng thang lương, bảng lương và định mức lao động, tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở, công bố công khai tại nơi làm việc trước khi thực hiện./.

Doanh nghiệp có phải xây dựng thang lương, bảng lương ?

  Văn phòng luật sư ĐMS
Giám đốc
(Đã duyệt)
Luật sư Đỗ Minh Sơn

LIÊN QUAN

Hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động

Hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động

12 Oct, 2017// Nhóm: BỘ LUẬT LAO ĐỘNG

Luật sư tại Đà Nẵng tư vấn ký kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động

Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam

Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam

28 Jul, 2016// Nhóm: BỘ LUẬT LAO ĐỘNG

Dịch vụ thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Thủ tục miễn giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam

Thủ tục miễn giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam

26 May, 2016// Nhóm: BỘ LUẬT LAO ĐỘNG

Thủ tục cấp giấy phép lao động, miễn giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam