Doanh nghiệp có phải xây dựng thang lương, bảng lương ?

Doanh nghiệp có phải xây dựng thang lương, bảng lương ?

Trước khi thực hiện tuyển dụng, sử dụng lao động, thoả thuận mức lương trong hợp đồng lao động và thanh toán tiền lương cho người lao động, thì người sử dụng lao động trong doanh nghiệp (công ty FDI) có phải thực hiện xây dựng thang lương, bảng lương và định mức lao động ? trường hợp công ty FDI không thực hiện việc xây dựng thang lương, bảng lương ?

Xây dựng thang lương, bảng lương và định mức lao động:

Người sử dụng lao động phải xây dựng thang lương, bảng lương và định mức lao động làm cơ sở để tuyển dụng, sử dụng lao động, thỏa thuận mức lương theo công việc hoặc chức danh ghi trong hợp đồng lao động và trả lương cho người lao động.

Mức lao động phải là mức trung bình bảo đảm số đông người lao động thực hiện được mà không phải kéo dài thời giờ làm việc bình thường và phải được áp dụng thử trước khi ban hành chính thức.

Người sử dụng lao động phải tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở khi xây dựng thang lương, bảng lương và định mức lao động.

Thang lương, bảng lương và mức lao động phải được công bố công khai tại nơi làm việc trước khi thực hiện (Điều 93 Bộ Luật lao động số 45/2019/QH14 ngày 20/11/2019).

Tổ chức đối thoại khi có vụ việc:

Đối với vụ việc người sử dụng lao động phải tham khảo, trao đổi ý kiến với tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở về thang lương, bảng lương và định mức lao động theo quy định tại Điều 93 Bộ Luật lao động số 45/2019/QH14 ngày 20/11/2019 (Khoản 1 Điều 41 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020).

Nội dung, hình thức người sử dụng lao động phải công khai:

Người sử dụng lao động phải công khai với người lao động những nội dung nội quy lao động, thang lương, bảng lương, định mức lao động, nội quy, quy chế và các văn bản quy định khác của người sử dụng lao động liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của người lao động (Điểm b Khoản 1 Điều 43 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020).

Trường hợp công ty FDI không thực hiện việc xây dựng thang lương, bảng lương là vi phạm quy định về tiền lương tại Điểm a, d, đ và e Khoản 1 Điều 16 Nghị định số 28/2020/NĐ-CP ngày 01/03/2020.

Như vậy, trước khi thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng lao động, thoả thuận mức lương trong hợp đồng lao động và thanh toán tiền lương cho người lao động, thì người sử dụng lao động trong công ty FDI phải tổ chức thực hiện việc xây dựng thang lương, bảng lương và định mức lao động, tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở, công bố công khai tại nơi làm việc trước khi thực hiện./.

Doanh nghiệp có phải xây dựng thang lương, bảng lương ?

  Văn phòng luật sư ĐMS
Giám đốc
(Đã duyệt)
Luật sư Đỗ Minh Sơn

LIÊN QUAN

Công ty đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động

Công ty đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động

09 Mar, 2020// Nhóm: BỘ LUẬT LAO ĐỘNG

Các trường hợp mà người sử dụng lao động được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động ?

Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động

Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động

06 Mar, 2020// Nhóm: BỘ LUẬT LAO ĐỘNG

Các trường hợp người lao động được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn ?

Hợp đồng lao động theo mùa vụ ?

Hợp đồng lao động theo mùa vụ ?

19 Feb, 2020// Nhóm: BỘ LUẬT LAO ĐỘNG

Người lao động ký kết hợp đồng lao động theo mùa vụ có bắt buộc phải tham gia bảo hiểm xã hội không ?

Thời hiệu khởi kiện đối với các tranh chấp lao động ?

Thời hiệu khởi kiện đối với các tranh chấp lao động ?

13 Feb, 2020// Nhóm: BỘ LUẬT LAO ĐỘNG

Thời điểm bắt đầu để tính thời hiệu khởi kiện tranh chấp lao động, ngày phát hiện ra hành vi vi phạm ?

Trực tiếp ký kết hợp đồng lao động với công ty ở nước ngoài

Trực tiếp ký kết hợp đồng lao động với công ty ở nước ngoài

09 Mar, 2018// Nhóm: BỘ LUẬT LAO ĐỘNG

Dịch vụ tư vấn thủ tục ký kết hợp đồng lao động trực tiếp với công ty ở nước ngoài