Doanh nghiệp có phải đăng ký thang lương, bảng lương ?

Doanh nghiệp có phải đăng ký thang lương, bảng lương ?

Doanh nghiệp, công ty FDI sử dụng dưới 10 người lao động, thì có phải tổ chức thực hiện xây dựng thang lương, bảng lương và định mưc lao động, thực hiện thủ tục gửi, đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước về lao động tại địa phương nơi doanh nghiệp, công ty FDI đăng ký hoạt động kinh doanh ? trường hợp doanh nghiệp, công ty FDI không thực hiện xây dựng thang lương, bảng lương và định mưc lao động ?

Xây dựng thang lương, bảng lương và định mưc lao động:

- Thời điểm từ ngày 01/05/2013 đến 01/01/2021:

Khi xây dựng thang lương, bảng lương, định mức lao động người sử dụng lao động phải tham khảo ý kiến tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở và công bố công khai tại nơi làm việc của người lao động trước khi thực hiện, đồng thời gửi cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện nơi đặt cơ sở sản xuất, kinh doanh của người sử dụng lao động (Khoản 2 Điều 93 Bộ Luật lao động số 10/2012/QH13 ngày 18/6/2012).

- Thời điểm từ ngày 01/01/2021 đến hiện nay:

Người sử dụng lao động phải xây dựng thang lương, bảng lương và định mức lao động làm cơ sở để tuyển dụng, sử dụng lao động, thỏa thuận mức lương theo công việc hoặc chức danh ghi trong hợp đồng lao động và trả lương cho người lao động.

Mức lao động phải là mức trung bình bảo đảm số đông người lao động thực hiện được mà không phải kéo dài thời giờ làm việc bình thường và phải được áp dụng thử trước khi ban hành chính thức.

Người sử dụng lao động phải tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở khi xây dựng thang lương, bảng lương và định mức lao động.

Thang lương, bảng lương và mức lao động phải được công bố công khai tại nơi làm việc trước khi thực hiện (Điều 93 Bộ Luật lao động số 45/2019/QH14 ngày 20/11/2019).

Đăng ký thang lương, bảng lương và định mưc lao động:

- Thời điểm từ ngày 01/07/2013 đến 01/11/2018:

Doanh nghiệp tổ chức xây dựng hoặc rà soát sửa đổi bổ sung thang lương, bảng lương, định mức lao động và gửi cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện nơi đặt cơ sở sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp để theo dõi, kiểm tra theo quy định tại Nghị định này (Điểm a Khoản 2 Điều 10 Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14/05/2013).

- Thời điểm từ ngày 01/11/2018 đến 01/02/2021:

Đối với doanh nghiệp sử dụng dưới 10 lao động được miễn thủ tục gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện nơi đặt cơ sở sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp (Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 121/2018/NĐ-CP ngày 13/09/2018).

- Thời điểm từ ngày 01/02/2021 đến hiện nay:

Doanh nghiệp, công ty FDI phải xây dựng thang lương, bảng lương và định mức lao động, tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở, công bố công khai tại nơi làm việc trước khi thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 41, Điểm b Khoản 1 Điều 43, Điểm b Khoản 1 Điều 44 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020.

Như vậy, tại thời điểm hiện nay, thì doanh nghiệp, công ty FDI sử dụng dưới 10 người lao động, vẫn phải thực hiện xây dựng thang lương, bảng lương và định mưc lao động, nhưng không phải thực hiện thủ tục gửi, đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước về lao động. Trường hợp doanh nghiệp, công ty FDI không thực hiện việc xây dựng thang lương, bảng lương là vi phạm quy định về tiền lương tại Điểm a, d, đ và e Khoản 1 Điều 16 Nghị định số 28/2020/NĐ-CP ngày 01/03/2020./.

Doanh nghiệp có phải đăng ký thang lương, bảng lương ?

  Văn phòng luật sư ĐMS
Giám đốc
(Đã duyệt)
Luật sư Đỗ Minh Sơn

LIÊN QUAN

Công ty đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động

Công ty đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động

09 Mar, 2020// Nhóm: Bộ Luật lao động

Các trường hợp mà người sử dụng lao động được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động ?

Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động

Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động

06 Mar, 2020// Nhóm: Bộ Luật lao động

Các trường hợp người lao động được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn ?

Hợp đồng lao động theo mùa vụ ?

Hợp đồng lao động theo mùa vụ ?

19 Feb, 2020// Nhóm: Bộ Luật lao động

Người lao động ký kết hợp đồng lao động theo mùa vụ có bắt buộc phải tham gia bảo hiểm xã hội không ?

Thời hiệu khởi kiện đối với các tranh chấp lao động ?

Thời hiệu khởi kiện đối với các tranh chấp lao động ?

13 Feb, 2020// Nhóm: Bộ Luật lao động

Thời điểm bắt đầu để tính thời hiệu khởi kiện tranh chấp lao động, ngày phát hiện ra hành vi vi phạm ?

Trực tiếp ký kết hợp đồng lao động với công ty ở nước ngoài

Trực tiếp ký kết hợp đồng lao động với công ty ở nước ngoài

09 Mar, 2018// Nhóm: Bộ Luật lao động

Dịch vụ tư vấn thủ tục ký kết hợp đồng lao động trực tiếp với công ty ở nước ngoài