Luật sư tham gia tố tụng tại các cơ quan tiến hành tố tụng

06 Jul, 2017// Nhóm: Dịch Vụ

Luật sư tham gia tố tụng với tư cách là người bào chữa, người đại diện, người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp


Tư vấn pháp luật thường xuyên cho doanh nghiệp tại Việt Nam

05 Jul, 2017// Nhóm: Dịch Vụ

Dịch vụ tư vấn pháp luật thường xuyên cho doanh nghiệp tại Việt Nam


Tư vấn pháp luật thường xuyên cho doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam

04 Jul, 2017// Nhóm: Dịch Vụ

Dịch vụ tư vấn pháp luật thường xuyên cho doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam


Hợp đồng dịch vụ tư vấn pháp luật thường xuyên cho doanh nghiệp

02 Jul, 2017// Nhóm: Dịch Vụ

Văn phòng luật sư ĐMS tư vấn pháp luật thường xuyên cho các doanh nghiệp, công ty, tổ chức và cá nhân


Hợp đồng dịch vụ pháp lý

30 Sep, 2016// Nhóm: Dịch Vụ

Văn phòng luật sư ĐMS thực hiện dịch vụ pháp lý cho các doanh nghiệp, công ty, tổ chức và cá nhân


Giấy yêu cầu luật sư

20 Aug, 2016// Nhóm: Dịch Vụ

Luật sư tham gia tố tụng với tư cách là người bào chữa, người đại diện, người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp