Chuyển đổi hộ kinh doanh thành công ty tại Đà Nẵng

01 Apr, 2020// Nhóm: Dịch Vụ

Doanh nghiệp chuyển đổi từ hộ kinh doanh thực hiện tại phòng đăng ký kinh doanh nơi đặt trụ sở chính


Chấm dứt hoạt động chi nhánh công ty tại Đà Nẵng 2020

30 Mar, 2020// Nhóm: Dịch Vụ

Công ty hực hiện hợp đồng, thanh toán các khoản nợ, cả nợ thuế của chi nhánh, tiếp tục sử dụng lao động


Chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện công ty tại Đà Nẵng 2020

30 Mar, 2020// Nhóm: Dịch Vụ

Công ty thanh toán các khoản nợ, cả nợ thuế của văn phòng đại diện, tiếp tục sử dụng lao động


Chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh tại Đà Nẵng 2020

30 Mar, 2020// Nhóm: Dịch Vụ

Thông báo chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh đến phòng đăng ký kinh doanh nơi đặt địa điểm kinh doanh


Giải thể công ty tại Đà Nẵng 2020

29 Mar, 2020// Nhóm: Dịch Vụ

Công ty phải làm thủ tục chấm dứt hoạt động các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh


Tạm ngừng kinh doanh công ty tại Đà Nẵng

29 Mar, 2020// Nhóm: Dịch Vụ

Trong thời gian tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp phải nộp đủ số thuế còn nợ, thanh toán các khoản nợ


Tạm ngừng kinh doanh chi nhánh công ty tại Đà Nẵng

29 Mar, 2020// Nhóm: Dịch Vụ

Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi chi nhánh đã đăng ký chậm nhất 15 ngày trước khi tạm ngừng kinh doanh


Tạm ngừng kinh doanh văn phòng đại diện công ty tại Đà Nẵng

29 Mar, 2020// Nhóm: Dịch Vụ

Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi văn phòng đại diện đã đăng ký chậm nhất 15 ngày trước khi tạm ngừng kinh doanh


Tạm ngừng kinh doanh địa điểm kinh doanh tại Đà Nẵng

29 Mar, 2020// Nhóm: Dịch Vụ

Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi chi nhánh đã đăng ký chậm nhất 15 ngày trước khi tạm ngừng kinh doanh


Tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo tại Đà Nẵng

29 Mar, 2020// Nhóm: Dịch Vụ

Công ty gửi thông báo chậm nhất 15 ngày trước khi tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo


Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tại Đà Nẵng 2020

27 Mar, 2020// Nhóm: Dịch Vụ

Công ty phải thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có thay đổi


Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh công ty tại Đà Nẵng 2020

27 Mar, 2020// Nhóm: Dịch Vụ

Người đại diện theo pháp luật phải thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh trong thời hạn 10 ngày


Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động văn phòng đại diện công ty tại Đà Nẵng 2020

27 Mar, 2020// Nhóm: Dịch Vụ

Người đại diện theo pháp luật thay đổi nội dung đăng ký hoạt động văn phòng đại diện trong thời hạn 10 ngày


Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh tại Đà Nẵng 2020

27 Mar, 2020// Nhóm: Dịch Vụ

Người đại diện theo pháp luật thay đổi nội dung đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh trong thời hạn 10 ngày


Dịch vụ thành lập công ty FDI tại Việt Nam

26 Mar, 2020// Nhóm: Dịch Vụ

Thủ tục thành lập công ty FDI, công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam


Đăng ký thay đổi tên công ty tại Đà Nẵng

19 Mar, 2020// Nhóm: Dịch Vụ

Doanh nghiệp có tên xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp phải thực hiện thay đổi tên gọi cho phù hợp


Đăng ký hộ kinh doanh tại Đà Nẵng 2020

18 Mar, 2020// Nhóm: Dịch Vụ

Hộ kinh doanh do một cá nhân hoặc một nhóm cá nhân hoặc một hộ gia đình làm chủ hộ kinh doanh


Đăng ký lập địa điểm kinh doanh tại Đà Nẵng 2020

17 Mar, 2020// Nhóm: Dịch Vụ

Doanh nghiệp có thể lập địa điểm kinh doanh ở ngoài địa chỉ đăng ký trụ sở chính