Bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh của công ty tại Đà Nẵng

03 Apr, 2020// Nhóm: Dịch Vụ

Thông báo thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày có thay đổi


Thay đổi vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân tại Đà Nẵng

03 Apr, 2020// Nhóm: Dịch Vụ

Thông báo thay đổi vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày có thay đổi


Thay đổi thông tin người đại diện theo ủy quyền tại Đà Nẵng

03 Apr, 2020// Nhóm: Dịch Vụ

Thông báo trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày có thay đổi về thông tin người đại diện theo ủy quyền


Thay đổi thông tin cổ đông sáng lập công ty cổ phần tại Đà Nẵng

03 Apr, 2020// Nhóm: Dịch Vụ

Là cổ đông sáng lập được kê khai trong danh sách cổ đông sáng lập tại thời điểm đăng ký thành lập doanh nghiệp


Thay đổi thông tin cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài công ty cổ phần tại Đà Nẵng

03 Apr, 2020// Nhóm: Dịch Vụ

Công ty cổ phần chưa niêm yết thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài theo quy định tại Khoản 3 Điều 32 Luật Doanh nghiệp


Thay đổi thông tin người quản lý doanh nghiệp tại Đà Nẵng

03 Apr, 2020// Nhóm: Dịch Vụ

Công ty bổ sung, cập nhật thông tin trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày có thay đổi thông tin


Thay đổi thông tin đăng ký thuế tại Đà Nẵng

03 Apr, 2020// Nhóm: Dịch Vụ

Trường hợp công ty thay đổi nội dung đăng ký thuế mà không thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh


Cho thuê doanh nghiệp tư nhân

03 Apr, 2020// Nhóm: Dịch Vụ

Thông báo trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày hợp đồng cho thuê doanh nghiệp có hiệu lực thi hành


Chào bán cổ phần riêng lẻ tại Đà Nẵng

03 Apr, 2020// Nhóm: Dịch Vụ

Công ty cổ phần thông báo trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định chào bán cổ phần riêng lẻ


Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty tại Đà Nẵng

02 Apr, 2020// Nhóm: Dịch Vụ

Đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có thay đổi


Thủ tục chuyển đổi loại hình công ty tại Đà Nẵng

01 Apr, 2020// Nhóm: Dịch Vụ

Thủ tục chuyển đổi công ty tnhh một thành viên, công ty tnhh hai thành viên trở lên, công ty cổ phần


Chuyển đổi công ty tnhh thành công ty cổ phần tại Đà Nẵng

01 Apr, 2020// Nhóm: Dịch Vụ

Công ty phải đăng ký chuyển đổi công ty với cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày


Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty tnhh mtv tại Đà Nẵng

01 Apr, 2020// Nhóm: Dịch Vụ

Giá được định theo phương pháp tài sản, phương pháp dòng tiền chiết khấu hoặc phương pháp khác


Chuyển đổi công ty tnhh mtv thành công ty tnhh htv trở lên tại Đà Nẵng

01 Apr, 2020// Nhóm: Dịch Vụ

Hợp đồng chuyển nhượng hoặc giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng hoặc hợp đồng tặng cho


Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty tnhh htv trở lên tại Đà Nẵng

01 Apr, 2020// Nhóm: Dịch Vụ

Công ty chuyển đổi đương nhiên kế thừa toàn bộ quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ


Chuyển đổi công ty tnhh htv trở lên thành công ty tnhh mtv tại Đà Nẵng

01 Apr, 2020// Nhóm: Dịch Vụ

Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp trong công ty hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng


Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty tnhh tại Đà Nẵng

01 Apr, 2020// Nhóm: Dịch Vụ

Có thể chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn theo quyết định của chủ doanh nghiệp tư nhân


Chuyển đổi doanh nghiệp trong trường hợp nhận thừa kế tại Đà Nẵng

01 Apr, 2020// Nhóm: Dịch Vụ

Giấy tờ chứng minh việc chuyển nhượng được thay bằng văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp