Thay đổi người đứng đầu địa điểm kinh doanh tại Đà Nẵng

08 Apr, 2020// Nhóm: Dịch Vụ

Thông báo thay đổi nội dung hoạt động của địa điểm kinh doanh đến phòng đăng ký kinh doanh


Thay đổi thông tin đăng ký thuế địa điểm kinh doanh tại Đà Nẵng

08 Apr, 2020// Nhóm: Dịch Vụ

Thông báo thay đổi nội dung hoạt động của địa điểm kinh doanh đến phòng đăng ký kinh doanh


Thay đổi tên văn phòng đại diện công ty tại Đà Nẵng

06 Apr, 2020// Nhóm: Dịch Vụ

Tên văn phòng đại diện phải mang tên doanh nghiệp kèm theo cụm từ “Văn phòng đại diện”


Thay đổi địa chỉ trụ sở chính văn phòng đại diện công ty tại Đà Nẵng

06 Apr, 2020// Nhóm: Dịch Vụ

Thực hiện thủ tục với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm theo quy định pháp luật về thuế


Thay đổi nội dung hoạt động của văn phòng đại diện công ty tại Đà Nẵng

06 Apr, 2020// Nhóm: Dịch Vụ

Thông báo thay đổi nội dung hoạt động của văn phòng đại diện công ty đến phòng đăng ký kinh doanh


Thay đổi người đứng đầu văn phòng đại diện công ty tại Đà Nẵng

06 Apr, 2020// Nhóm: Dịch Vụ

Thông báo thay đổi nội dung hoạt động của văn phòng đại diện công ty đến phòng đăng ký kinh doanh


Thay đổi thông tin đăng ký thuế văn phòng đại diện công ty tại Đà Nẵng

06 Apr, 2020// Nhóm: Dịch Vụ

Thông báo thay đổi nội dung hoạt động của văn phòng đại diện công ty đến phòng đăng ký kinh doanh


Thay đổi tên chi nhánh công ty tại Đà Nẵng

04 Apr, 2020// Nhóm: Dịch Vụ

Tên chi nhánh phải mang tên doanh nghiệp kèm theo cụm từ “Chi nhánh” đối với chi nhánh công ty


Thay đổi địa chỉ trụ sở chính chi nhánh công ty tại Đà Nẵng

04 Apr, 2020// Nhóm: Dịch Vụ

Thực hiện thủ tục với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm theo quy định pháp luật về thuế


Thay đổi ngành nghề kinh doanh của chi nhánh công ty tại Đà Nẵng

04 Apr, 2020// Nhóm: Dịch Vụ

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh công ty đến phòng đăng ký kinh doanh


Thay đổi người đứng đầu chi nhánh công ty tại Đà Nẵng

04 Apr, 2020// Nhóm: Dịch Vụ

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh công ty đến phòng đăng ký kinh doanh


Thay đổi thông tin đăng ký thuế chi nhánh công ty tại Đà Nẵng

04 Apr, 2020// Nhóm: Dịch Vụ

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh công ty đến phòng đăng ký kinh doanh


Thay đổi thành viên công ty tnhh htv trở lên tại Đà Nẵng

03 Apr, 2020// Nhóm: Dịch Vụ

Quyết định, biên bản họp hội đồng thành viên phải ghi rõ nội dung được sửa đổi trong điều lệ công ty


Thay đổi thành viên hợp danh công ty hợp danh tại Đà Nẵng

03 Apr, 2020// Nhóm: Dịch Vụ

Công ty hợp danh thông bao khi chấm dứt tư cách thành viên hợp danh, tiếp nhận thành viên hợp danh mới


Thay đổi vốn điều lệ, tỷ lệ vốn góp của công ty tại Đà Nẵng

03 Apr, 2020// Nhóm: Dịch Vụ

Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong điều lệ công ty


Thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp tại Đà Nẵng

03 Apr, 2020// Nhóm: Dịch Vụ

Công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật


Thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân tại Đà Nẵng

03 Apr, 2020// Nhóm: Dịch Vụ

Hợp đồng mua bán, hợp đồng tặng cho doanh nghiệp hoặc giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng


Thay đổi chủ sở hữu công ty tnhh mtv tại Đà Nẵng

03 Apr, 2020// Nhóm: Dịch Vụ

Trường hợp chuyển nhượng toàn bộ vốn điều lệ cho một cá nhân thì phải đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty