Tìm kiếm

Mẫu giấy nhận tiền ?

Doanh nghiệp, công ty, tổ chức hoặc cá nhân có liên quan tham khảo sử dụng phổ biến trong các giao dịch dân sự, thương mại và kinh doanh ? 

Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng dịch vụ pháp lý ?

Khi thanh lý hợp đồng dịch vụ pháp lý, tổ chức hành nghề luật sư hoặc luật sư hành nghề với tư cách cá nhân phải lập hóa đơn giao cho khách hàng ?

 

Mẫu phiếu thỏa thuận thực hiện dịch vụ pháp lý ?

Luật sư thực hiện dịch vụ pháp lý theo hợp đồng dịch vụ pháp lý hoặc theo phiếu thỏa thuận thực hiện dịch vụ pháp lý, trừ trường hợp luật sư tham gia tố tụng theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng và luật sư hành nghề với tư cách cá nhân làm việc theo hợp đồng cho cơ quan, tổ chức ?

Hợp đồng dịch vụ pháp lý ?

Thực hiện thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy đăng ký doanh nhiệp cho người nước ngoài hoặc doanh nghiệp ở nước ngoài, đầu tư hoặc góp vốn, thành lập công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ?

Mẫu phiếu yêu cầu thực hiện dịch vụ pháp lý ?

Luật sư thực hiện dịch vụ pháp lý theo hợp đồng dịch vụ pháp lý hoặc theo phiếu thỏa thuận thực hiện dịch vụ pháp lý, trừ trường hợp luật sư tham gia tố tụng theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng và luật sư hành nghề với tư cách cá nhân làm việc theo hợp đồng cho cơ quan, tổ chức ?

Mẫu biên bản bàn giao tài liệu ?

Doanh nghiệp, công ty, cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan tham khảo sử dụng trong các giao dịch dân sự, kinh doanh và thương mại, đồng thời có thể giúp cho các bên hệ thống, thống kê và kiểm soát được tài liệu của mình ?