Di chúc của người không biết chữ ?

Di chúc của người không biết chữ ?

Người không biết chữ, có thể thực hiện thủ tục lập di chúc để lại di sản thừa kế của mình cho người khác ?

Văn phòng luật sư tại Đà Nẵng tư vấn quy định có liên quan của pháp luật về việc người không biết chữ, có thể thực hiện thủ tục lập di chúc ?

Di chúc của người bị hạn chế về thể chất hoặc của người không biết chữ phải được người làm chứng lập thành văn bản và có công chứng hoặc chứng thực (Khoản 3 Điều 630 Bộ Luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015).

Mọi người đều có thể làm chứng cho việc lập di chúc, trừ những người sau đây:

Người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của người lập di chúc.

Người có quyền, nghĩa vụ tài sản liên quan tới nội dung di chúc.

Người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi (Điều 632 Bộ Luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015).

Trường hợp người lập di chúc không tự mình viết bản di chúc thì có thể tự mình đánh máy hoặc nhờ người khác viết hoặc đánh máy bản di chúc, nhưng phải có ít nhất là hai người làm chứng. Người lập di chúc phải ký hoặc điểm chỉ vào bản di chúc trước mặt những người làm chứng; những người làm chứng xác nhận chữ ký, điểm chỉ của người lập di chúc và ký vào bản di chúc. Việc lập di chúc bằng văn bản có người làm chứng phải tuân theo quy định tại Điều 631 và Điều 632 của Bộ luật này (Điều 634 Bộ Luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015).

Như vậy, để di chúc của người không biết chữ được hợp pháp, thì phải được người làm chứng lập thành văn bản và có công chứng hoặc chứng thực./.

Mẫu di chúc bằng văn bản có người làm chứng: Tải về 

Liên hệ: 

Điện thoại: 0914 165 703

Email: dmslawfirm@gmail.com

Văn phòng luật sư ĐMS
Giám đốc
(Đã duyệt)
Luật sư Đỗ Minh Sơn


LIÊN QUAN

Lập di chúc bằng văn bản ?

Lập di chúc bằng văn bản ?

16 Oct, 2017// Nhóm: BỘ LUẬT DÂN SỰ

Tư vấn thủ tục lập di chúc bằng văn bản để lại di sản cho người khác tại Đà Nẵng, Việt Nam

Bộ Luật dân sự 2005

Bộ Luật dân sự 2005

27 Apr, 2016// Nhóm: BỘ LUẬT DÂN SỰ

Tư vấn thực hiện thủ tục pháp lý theo quy định của Bộ Luật dân sự 2005

Bồi thường kinh phí đào tạo theo quy định của pháp luật ?

Bồi thường kinh phí đào tạo theo quy định của pháp luật ?

20 Apr, 2016// Nhóm: BỘ LUẬT DÂN SỰ

Tư vấn về bồi thường kinh phí đào tạo theo quy định của pháp luật ?

Bồi thường thiệt hại và phạt vi phạm hợp đồng theo quy định của pháp luật ?

Bồi thường thiệt hại và phạt vi phạm hợp đồng theo quy định của pháp luật ?

19 Apr, 2016// Nhóm: BỘ LUẬT DÂN SỰ

Tư vấn pháp lý về bồi thường thiệt hại và phạt vi phạm hợp đồng theo quy định của pháp luật Việt Nam ?

Trách nhiệm hành chính và trách nhiệm dân sư ?

Trách nhiệm hành chính và trách nhiệm dân sư ?

28 Mar, 2016// Nhóm: BỘ LUẬT DÂN SỰ

Tư vấn so sánh trách nhiệm hành chính và trách nhiệm dân sư ?