Đăng ký biến động đất đai

Đăng ký biến động đất đai

Trình tự, thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận, địa chỉ thửa đất, được thực hiện như thế nào ?

Đăng ký biến động được thực hiện đối với trường hợp đã được cấp Giấy chứng nhận hoặc đã đăng ký mà có thay đổi (Khoản 4 Điều 95 Luật đất đai 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013).

Người sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký biến động;

Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, nếu phù hợp quy định của pháp luật thì thực hiện công việc xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp hoặc lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Khoản 1, Điểm d Khoản 2 Điều 85 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014).

Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ), gồm có:

- Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK;

- Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp;

- Một trong các giấy tờ liên quan đến nội dung biến động (Khoản 6 Điều 9, Điều 11 Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014).

Hỗ trợ tư vấn:

Điện thoại: 0914 165 703 hoặc Email: dmslawfirm@gmail.com

Đăng ký biến động đất đai

  Văn phòng luật sư ĐMS
Giám đốc
(Đã duyệt)
Luật sư Đỗ Minh Sơn

LIÊN QUAN

Hình thức sử dụng đất của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ?

Hình thức sử dụng đất của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ?

25 Mar, 2020// Nhóm: Luật Đất đai

Dịch vụ tư vấn thủ tục sử dụng đất doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Thời hạn sử dụng đất đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ?

Thời hạn sử dụng đất đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ?

25 Mar, 2020// Nhóm: Luật Đất đai

Dịch vụ tư vấn Luật Đất đai cho doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Sử dụng từng loại đất đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ?

Sử dụng từng loại đất đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ?

25 Mar, 2020// Nhóm: Luật Đất đai

Dịch vụ tư vấn pháp lý thủ tục sử dụng đất cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Doanh nghiệp FDI sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư tại Việt Nam ?

Doanh nghiệp FDI sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư tại Việt Nam ?

24 Mar, 2020// Nhóm: Luật Đất đai

Dịch vụ tư vấn thủ tục cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư tại Việt Nam ?

Công trình đường dây điện cao thế 110 KV đi qua vườn nhà ?

Công trình đường dây điện cao thế 110 KV đi qua vườn nhà ?

20 Mar, 2020// Nhóm: Luật Đất đai

Bồi thường, hỗ trợ đối với diện tích đất trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không