Cung cấp dịch vụ kiểm toán qua biên giới ?

Cung cấp dịch vụ kiểm toán qua biên giới ?

Doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài có thể thực hiện hoạt động kiểm toán tại Việt Nam, dưới hình thức cung cấp dịch vụ kiển toán qua biên giới cho doanh nghiệp tại Việt Nam ?

Doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài:

Doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài thực hiện hoạt động kiểm toán tại Việt Nam dưới hình thức cung cấp dịch vụ kiểm toán qua biên giới theo quy định của Chính phủ (Khoản 3 Điều 36 Luật Kiểm toán độc lập số 11/VBHN-VPQH ngày 31/12/2015).

Điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán qua biên giới:

Doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài có đủ các điều kiện sau đây được đăng ký cung cấp dịch vụ kiểm toán qua biên giới: Được phép cung cấp dịch vụ kiểm toán độc lập theo quy định của pháp luật của nước nơi doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài đặt trụ sở chính; Có ít nhất 5 (năm) kiểm toán viên được Bộ Tài chính Việt Nam cấp giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán, trong đó có người đại diện theo pháp luật; Có vốn chủ sở hữu trên bảng cân đối kế toán tương đương 500.000 (năm trăm nghìn) đô la Mỹ vào cuối năm tài chính trước năm cung cấp dịch vụ kiểm toán qua biên giới tại Việt Nam; Ký quỹ bắt buộc số tiền tương đương vốn pháp định quy định tại Khoản 1 Điều 5 Nghị định này tại một ngân hàng thương mại hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và có thư bảo lãnh thanh toán của ngân hàng này cam kết thanh toán trong trường hợp trách nhiệm của các hợp đồng kiểm toán cung cấp dịch vụ qua biên giới tại Việt Nam vượt quá mức ký quỹ bắt buộc (Khoản 1 Điều 11 Nghị định số 03/VBHN-BTC ngày 14/01/2019).

Phương thức cung cấp dịch vụ kiểm toán qua biên giới:

Doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài khi cung cấp dịch vụ kiểm toán qua biên giới tại Việt Nam phải thực hiện liên danh với doanh nghiệp kiểm toán tại Việt Nam có đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán theo quy định của pháp luật.

Chỉ có doanh nghiệp kiểm toán bảo đảm đủ các điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán quy định tại Điều 21 Luật Kiểm toán độc lập và Nghị định này, đã có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán mới được liên danh với doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài để cung cấp dịch vụ qua biên giới (Khoản 1, 2 Điều 12 Nghị định số 03/VBHN-BTC ngày 14/01/2019).

Như vậy, doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài, đáp ứng điều kiện và phương thức theo quy định của Chính phủ Việt Nam, thì có thể thực hiện hoạt động kiểm toán tại Việt Nam, dưới hình thức cung cấp dịch vụ kiển toán qua biên giới cho doanh nghiệp tại Việt Nam./.

Cung cấp dịch vụ kiểm toán qua biên giới ?

  Văn phòng luật sư ĐMS
Giám đốc
(Đã duyệt)
Luật sư Đỗ Minh Sơn

LIÊN QUAN

Thành lập chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam ?

Thành lập chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam ?

03 Jun, 2022// Nhóm: Luật Kiểm toán độc lập

Doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài thành lập chi nhánh hoạt động kiểm toán tại Việt Nam ?

Doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài hoạt động kiểm toán tại Việt Nam ?

Doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài hoạt động kiểm toán tại Việt Nam ?

02 Jun, 2022// Nhóm: Luật Kiểm toán độc lập

Góp vốn với doanh nghiệp kiểm toán hoạt động tại Việt Nam, để thành lập doanh nghiệp kiểm toán ?

Kiểm toán bắt buộc đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Kiểm toán bắt buộc đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

12 Mar, 2018// Nhóm: Luật Kiểm toán độc lập

Dịch vụ tư vấn thực hiện thủ tục kiểm toán báo cáo tài chính của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam