Bộ Luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017 (Thay thế Bộ luật dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14/6/2005), có một số quy định mới, như: Áp dụng tập quán (Điều 5), căn cứ xác lập quyền dân sự (Điều 8), các phương thức bảo vệ quyền dân sự (Điều 11), người chưa thành niên (Điều 21), quyền có họ, tên (Điều 26), quyền đối với quốc tịch (Điều 31), quyền hiến, nhận mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (Điều 35), thay đổi người giám hộ (Điều 60), pháp nhân thương mại (Điều 75), pháp nhân phi thương mại (Điều 76), chi nhánh, văn phòng đại diện của pháp nhân (Điều 84), chủ thể trong quan hệ dân sự có sự tham gia của hộ gia đình, tổ hợp tác, tổ chức khác không có tư cách pháp nhân (Điều 101) và nhiều quy định mới cụ thể khác.

Văn phòng luật sư ĐMS tại Đà Nẵng tư vấn theo các nội dung sau:

Căn cứ xác lập quyền dân sự

Các phương thức bảo vệ quyền dân sự

Hạn chế năng lực hành vi dân sự

Quyền có họ, tên

Quyền thay đổi họ

Quyền thay đổi tên

Quyền sống, quyền được bảo đảm an toàn về tính mạng, sức khỏe, thân thể

Quyền được bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín

Quyền về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình

Người giám hộ

Người giám hộ đương nhiên của người chưa thành niên

Quản lý tài sản của người vắng mặt tại nơi cư trú

Tuyên bố mất tích

Thanh toán tài sản của pháp nhân bị giải thể

Tài sản

Bất động sản và động sản

Đại diện theo pháp luật của pháp nhân

Quy định về thời hạn, thời điểm tính thời hạn

Chiếm hữu có căn cứ pháp luật

Mốc giới ngăn cách các bất động sản

Tài sản thuộc sở hữu toàn dân

Căn cứ phát sinh nghĩa vụ

Thời hạn thực hiện nghĩa vụ

Biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ

Phương thức xử lý tài sản cầm cố, thế chấp

Đặt cọc

Căn cứ chấm dứt nghĩa vụ

Hợp đồng mua bán tài sản

Hợp đồng trao đổi tài sản

Hợp đồng tặng cho tài sản

Hợp đồng vay tài sản

Hợp đồng thuê tài sản

Hợp đồng thuê khoán tài sản

Hợp đồng mượn tài sản

Hợp đồng về quyền sử dụng đất

Hợp đồng hợp tác

Hợp đồng dịch vụ

Hợp đồng vận chuyển hành khách

Hợp đồng vận chuyển tài sản

Hợp đồng gia công

Hợp đồng gửi giữ tài sản

Hợp đồng ủy quyền

Quyền thừa kế

Di sản

Người thừa kế

Thời hiệu thừa kế

Di chúc

Di chúc bằng văn bản

Di chúc miệng

Di chúc bằng văn bản không có người làm chứng

Di chúc bằng văn bản có người làm chứng

Di chúc có công chứng hoặc chứng thực

Người không được công chứng, chứng thực di chúc

Di tặng

Thừa kế theo pháp luật

Thừa kế thế vị

Họp mặt những người thừa kế

Phân chia di sản theo di chúc

Phân chia di sản theo pháp luật

Tư vấn Bộ Luật dân sự 2015 

Toà án nhân dân tối cao Việt Nam

Bộ Luật dân sự quy định địa vị pháp lý, chuẩn mực pháp lý về cách ứng xử của cá nhân, pháp nhân; quyền, nghĩa vụ về nhân thân và tài sản của cá nhân, pháp nhân trong các quan hệ được hình thành trên cơ sở bình đẳng, tự do ý chí, độc lập về tài sản và tự chịu trách nhiệm (gọi chung là quan hệ dân sự).

Tập quán là quy tắc xử sự có nội dung rõ ràng để xác định quyền, nghĩa vụ của cá nhân, pháp nhân trong quan hệ dân sự cụ thể, được hình thành và lặp đi lặp lại nhiều lần trong một thời gian dài, được thừa nhận và áp dụng rộng rãi trong một vùng, miền, dân tộc, cộng đồng dân cư hoặc trong một lĩnh vực dân sự./.