Biểu mẫu

Văn phòng luật sư tư vấn soạn thảo một số mẫu biểu thường được sử dụng trong tố tụng dân sự, như: giấy yêu cầu luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, giấy giới thiệu luật sư tham gia tố tụng, đơn xin hoãn phiên tòa, đơn xin sao chụp tại liệu và giấy ủy quyền thạm gia tố tụng ?

Hồ sơ

Một số biểu mẫu thường được sử dụng trong tố tụng dân sự ?

Giấy yêu cầu luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp 

Giấy giới thiệu luật sư tham gia tố tụng

Đơn xin hoãn phiên tòa 

Đơn xin sao chụp tại liệu 

Giấy ủy quyền thạm gia tố tụng 

Liên hệ:

Điện thoại: 0914 165 703

Email: dmslawfirm@gmail.com

DMS LAW LLC
GIÁM ĐỐC
(Đã duyệt)
Luật sư Đỗ Minh Sơn

LIÊN QUAN

Mẫu giấy yêu cầu luật sư bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp ?

Khi tham gia tố tụng với tư cách là người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đương sự trong vụ việc dân sự, vụ án hành chính, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người có quyền, nghĩa vụ liên quan trong vụ án hình sự, luật sư xuất trình Thẻ luật sư và giấy yêu cầu luật sư của khách hàng ?

Mẫu giấy giới thiệu luật sư tham gia tố tụng ?

Khi đề nghị cấp giấy chứng nhận người bào chữa, luật sư xuất trình các giấy tờ sau đây: Thẻ luật sư. Giấy yêu cầu luật sư của người bị tạm giữ, bị can, bị cáo hoặc của người khác hoặc văn bản cử luật sư của tổ chức hành nghề luật sư nơi luật sư đó hành nghề hoặc văn bản phân công của Đoàn luật sư đối với luật sư hành nghề với tư cách cá nhân trong trường hợp tham gia tố tụng trong vụ án hình sự theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng hoặc trong trường hợp thực hiện trợ giúp pháp lý ?

Mẫu đơn xin hoãn phiên tòa ?

Trường hợp các đương sự tham gia tố tụng được triệu tập hợp lệ lần thứ nhất mà vắng mặt, thì hội đồng xét xử hoãn phiên tòa ?

Mẫu đơn xin sao chụp tài liệu ?

Đơn xin sao chụp tài liệu vụ án dân sự thực hiện nghĩa vụ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho đương sự ?

Mẫu giấy ủy quyền tham gia tố tụng ?

Người đại diện theo ủy quyền được quy định trong Bộ luật dân sự là người đại diện theo ủy quyền trong tố tụng dân sự; đối với việc ly hôn, đương sự không được ủy quyền cho người khác thay mặt mình tham gia tố tụng ?