Câu hỏi

Trường hợp chủ sở hữu của một công ty tại Đà Nẵng, muốn bán toàn bộ công ty của mình cho một cá nhân khác, thì phải thực hiện trình tự, thủ tục và hồ sơ theo quy định của pháp luật như thế nào ?

.

Trả lời

Bán công ty cho cá nhân khác tại Đà Nẵng:

Chuyển nhượng toàn bộ vốn điều lệ: 

Chủ sở hữu công ty tnhh mtv là cá nhân có quyền quyết định tăng vốn điều lệ, chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ của công ty cho tổ chức, cá nhân khác (Điểm c Khoản 2 Điều 75 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014).

Như vậy, bạn sẽ phải bán toàn bộ công ty của mình, thông qua việc thực hiện thủ tục chuyển nhượng toàn bộ vốn điều lệ của công ty cho cá nhân khác.

Đăng ký thay đổi chủ sở hữu:

Trường hợp chủ sở hữu công ty chuyển nhượng toàn bộ vốn điều lệ cho một cá nhân hoặc một tổ chức thì người nhận chuyển nhượng phải đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty. Hồ sơ đăng ký thay đổi bao gồm:

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;

Bản sao hợp lệ một trong những giấy tờ chứng thực cá nhân;

Bản sao hợp lệ Điều lệ sửa đổi, bổ sung của công ty;

Hợp đồng chuyển nhượng vốn hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng vốn;

Văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đối với trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 26 Luật Đầu tư (Khoản 1 Điều 46 Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015).

Thuế thu nhập cá nhân (TNCN):

Thu nhập từ chuyển nhượng vốn là khoản thu nhập cá nhân nhận được bao gồm: Thu nhập từ chuyển nhượng vốn góp trong công ty trách nhiệm hữu hạn (bao gồm cả công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên), công ty hợp danh, hợp đồng hợp tác kinh doanh, hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức kinh tế, tổ chức khác (Điểm a Khoản 4 Điều 2 Thông tư số 05/VBHN-BTC ngày 14/03/2016).

Thu nhập tính thuế: 

Thu nhập tính thuế từ chuyển nhượng phần vốn góp được xác định bằng giá chuyển nhượng trừ  giá mua của phần vốn chuyển nhượng và các chi phí hợp lý liên quan đến việc tạo ra thu nhập từ chuyển nhượng vốn (Điểm a Khoản 1 Điều 11 Thông tư số 05/VBHN-BTC ngày 14/03/2016). 

Giá chuyển nhượng:

Giá chuyển nhượng là số tiền mà cá nhân nhận được theo hợp đồng chuyển nhượng vốn. 

Trường hợp hợp đồng chuyển nhượng không quy định giá thanh toán hoặc giá thanh toán trên hợp đồng không phù hợp với giá thị trường thì cơ quan thuế có quyền ấn định giá chuyển nhượng theo quy định của pháp luật về quản lý thuế (Tiết a.1 Điểm a Khoản 1 Điều 11 Thông tư số 05/VBHN-BTC ngày 14/03/2016).

Giá mua:

Giá mua của phần vốn chuyển nhượng là trị giá phần vốn góp tại thời điểm chuyển nhượng vốn. Trị giá phần vốn góp tại thời điểm chuyển nhượng bao gồm: trị giá phần vốn góp thành lập doanh nghiệp, trị giá phần vốn của các lần góp bổ sung, trị giá phần vốn do mua lại, trị giá phần vốn từ lợi tức ghi tăng vốn. Cụ thể như sau:

Đối với phần vốn góp thành lập doanh nghiệp là trị giá phần vốn tại thời điểm góp vốn. Trị giá vốn góp được xác định trên cơ sở sổ sách kế toán, hóa đơn, chứng từ.

Đối với phần vốn góp bổ sung là trị giá phần vốn góp bổ sung tại thời điểm góp vốn bổ sung. Trị giá vốn góp bổ sung được xác định trên cơ sở sổ sách kế toán, hóa đơn, chứng từ (Tiết a.2 Điểm a Khoản 1 Điều 11 Thông tư số 05/VBHN-BTC ngày 14/03/2016).

Chi phí hợp lý:

Chi phí để làm các thủ tục pháp lý cần thiết cho việc chuyển nhượng. Các khoản phí và lệ phí người chuyển nhượng nộp ngân sách khi làm thủ tục chuyển nhượng. Các khoản chi phí khác có liên quan trực tiếp đến việc chuyển nhượng vốn (Tiết a.3 Điểm a Khoản 1 Điều 11 Thông tư số 05/VBHN-BTC ngày 14/03/2016).

Thuế suất:

Thuế suất thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn góp áp dụng theo Biểu thuế toàn phần với thuế suất là 20% (Điểm b Khoản 1 Điều 11 Thông tư số 05/VBHN-BTC ngày 14/03/2016). 

Thuế thu nhập cá nhân phải nộp (=) Thu nhập tính thuế (x) Thuế suất 20%

Kỳ tính thuế:

Kỳ tính thuế theo từng lần phát sinh thu nhập: áp dụng đối với thu nhập từ đầu tư vốn, thu nhập từ chuyển nhượng vốn, thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, thu nhập từ trúng thưởng, thu nhập từ bản quyền, thu nhập từ nhượng quyền thương mại, thu nhập từ thừa kế, thu nhập từ quà tặng (Điểm b Khoản 1 Điều 6 Thông tư số 05/VBHN-BTC ngày 14/03/2016).

Khai thuế đối với thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng vốn:

Cá nhân cư trú chuyển nhượng vốn góp thực hiện khai thuế theo từng lần chuyển nhượng không phân biệt có hay không phát sinh thu nhập (Tiết a.1 Điểm a Khoản 4 Điều 16 Thông tư số 14/VBHN-BTC ngày 15/5/2017).

Hồ sơ khai thuế:

Cá nhân cư trú có thu nhập từ chuyển nhượng vốn góp khai thuế theo mẫu (Điểm b Khoản 4 Điều 16 Thông tư số 14/VBHN-BTC ngày 15/5/2017).

Tóm lại, thu nhập từ chuyển nhượng vốn là khoản thu nhập thuộc đối tượng chịu thuế thu nhập cá nhân (TNCN), sau khi hoàn tất thủ tục chuyển nhượng toàn bộ vốn điều lệ (bán công ty), bạn có nghĩa vụ phải thực hiện thủ tục khai, nộp thuế TNCN theo quy định của pháp luật./.

Liên hệ:

Điện thoại: 0914 165 703 

Email: dmslawfirm@gmail.com

DMS LAW LLC

Giám đốc

(Đã ký)

Luật sư Đỗ Minh Sơn

LIÊN QUAN

Luật Doanh nghiệp

Tư vấn Luật Doanh nghiệp, thực hiện thủ tục hành chính tại cơ quan chức năng có liên quan theo quy định pháp luật và nội dung các công việc khác thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Doanh nghiệp ?

Thủ tục giải thể công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Đà Nẵng

Trường hợp doanh nghiệp FDI thực hiện thủ tục giải thể đối với công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Đà Nẵng, thì các quy định của pháp luật Việt Nam về thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động đối với công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam được thực hiện như thế nào ?

.

Hệ thống mã ngành kinh tế Việt Nam

Thủ tục thành lập công ty, đăng ký mã ngành nghề kinh doanh cấp 4 cho doanh nghiệp, việc tra cứu mã ngành nghề kinh doanh cấp 4 theo quy định của pháp luật đối với hệ thống mã ngành kinh tế Việt Nam ?

.

Đăng ký kinh doanh dịch vụ massage tại Đà Nẵng

Tư vấn các nội dung liên quan về trình tự, thủ tục và hồ sơ theo quy định của pháp luật về điều kiện đối với việc đăng ký kinh doanh hoặc mở địa điểm kinh doanh dịch vụ xoa bóp (massage) ?

.

Định giá tài sản góp vốn thành lập công ty

Trường hợp doanh nghiệp thực hiện thủ tục định giá tài sản góp vốn thành lập công ty tại Đà Nẵng, thì thủ tục cho doanh nghiệp theo quy định pháp luật như thế nào ?