Tìm kiếm

Công bố và áp dụng án lệ số 07, 08, 09 và 10

Căn cứ Điều 27 Luật tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014; Nghị quyết số 03/2015/NQ-HĐTP ngày 28/10/2015; Kết quả lựa chọn và biểu quyết thông qua án lệ của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao tại biên bản phiên họp ngày 03 và ngày 07/10/2016.

Công bố và áp dụng án lệ số 01, 02, 03, 04, 05 và 06

Căn cứ Luật Tổ chức tòa án nhân dân năm 2014, Nghị quyết số 03/2015/NQ-HĐTP ngày 28/10/2015 về quy trình lựa chọn, công bố và áp dụng án lệ, Kết quả lựa chọn và biểu quyết thông qua án lệ của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao:

Quy trình lựa chọn, công bố và áp dụng án lệ tại Việt Nam ?

Quy trình lựa chọn, công bố và áp dụng án lệ, đã được Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao thông qua (Nghị quyết số 03/2015/NQ-HĐTP ngày 28/10/2015), theo đó: