Công bố và áp dụng án lệ số 07, 08, 09 và 10

06 Nov, 2016// Nhóm: Án lệ của Việt Nam

Tòa án nhân dân và Tòa án quân sự có trách nhiệm nghiên cứu, áp dụng các án lệ trong xét xử kể từ ngày 01/12/2016.


Công bố và áp dụng án lệ số 01, 02, 03, 04, 05 và 06

02 Jun, 2016// Nhóm: Án lệ của Việt Nam

Tòa án nhân dân và tòa án quân sự có trách nhiệm nghiên cứu, áp dụng các án lệ trong xét xử kể từ ngày 01/6/2016


Quy trình lựa chọn, công bố và áp dụng án lệ tại Việt Nam ?

01 Jun, 2016// Nhóm: Án lệ của Việt Nam

Quy trình lựa chọn, công bố và áp dụng án lệ, đã được Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao thông qua