Chánh án Tòa án nhân dân tối cao công bố 04 (bốn) án lệ

06 Nov, 2016// Nhóm: Án lệ của Việt Nam

Văn phòng luật sư ĐMS tại Đà Nẵng thông tin về việc công bố 04 (bốn) án lệ, ngày 17/10/2016


Lựa chọn, công bố và áp dụng án lệ

04 Jun, 2016// Nhóm: Án lệ của Việt Nam

Án lệ được lựa chọn phải đáp ứng được các tiêu chí


Công bố án lệ

04 Jun, 2016// Nhóm: Án lệ của Việt Nam

Các tòa án nhân dân và tòa án quân sự có trách nhiệm nghiên cứu, áp dụng các án lệ trong xét xử kể từ ngày 01/6/2016