Tìm kiếm

# Số hiệu Tên văn bản Ghi chú Tải file
1 Số: 42/QĐ-CA Quyết định số 42/QĐ-CA ngày 12/03/2021 Công bố 04 (AL40-43) án lệ đã được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua Hiệu lực từ ngày 15/04 /2021
2 Số: 276/QĐ-CA Quyết định số 276/QĐ-CA ngày 02/10/2020 Công bố 02 (AL38-39) án lệ đã được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua Hiệu lực từ ngày 15/11/2020
3 Số: 50/QĐ-CA Quyết định số 50/QĐ-CA ngày 25/02/2020 Công bố 08 (AL30-37) án lệ đã được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua Hiệu lực từ ngày 15/04/2020
4 Số: 293/QĐ-CA Quyết định số 293/QĐ-CA ngày 09/09/2019 Công bố 03 (AL27-29) án lệ đã được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua Hiệu lực từ ngày 10/10/2019
5 Số: 269/QĐ-CA Quyết định số 269/QĐ-CA ngày 06/11/2018 Công bố 10 (AL17-26) án lệ đã được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 17 tháng 10 năm 2018 Hiệu lực ngày 03/12/2018
6 Số: 299/QĐ-CA Quyết định số 299/QĐ-CA ngày 28/12/2017 Công bố 06 (AL11-16) án lệ đã được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 14 tháng 12 năm 2017 Hiệu lực ngày 15-02-2018.
7 698/QĐ-CA Quyết định số 698/QĐ-CA ngày 17/10/2016 về việc công bố án lệ Hiệu lực từ ngày 01-12-2016.
8 Án lệ số 07/2016/AL Án lệ số 07/2016/AL (Quyết định giám đốc thẩm số 126/2013/DS-GĐT ngày 23-9-2013 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về vụ án dân sự “Tranh chấp quyền sở hữu, sử dụng nhà” tại thành phố Hà Nội) Quyết định số 698/QĐ-CA ngày 17/10/2016
9 Án lệ số 08/2016/AL Án lệ số 08/2016/AL (Quyết định giám đốc thẩm số 12/2013/KDTM-GĐT ngày 16-5-2013 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về vụ án kinh doanh, thương mại “Tranh chấp về hợp đồng tín dụng” tại thành phố Hà Nội) Quyết định số 698/QĐ-CA ngày 17/10/2016
10 Án lệ số 09/2016/AL Án lệ số 09/2016/AL (Quyết định giám đốc thẩm số 07/2013/KDTM-GĐT ngày 15-3-2013 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về vụ án kinh doanh, thương mại “Tranh chấp về hợp đồng mua bán hàng hóa” tại tỉnh Bắc Ninh) Quyết định số 698/QĐ-CA ngày 17/10/2016
11 Án lệ số 10/2016/AL Án lệ số 10/2016/AL (Quyết định giám đốc thẩm số 08/2014/HC-GĐT ngày 19-8-2014 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về vụ án hành chính “Khiếu kiện Quyết định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất” tại tỉnh Vĩnh Long) Quyết định số 698/QĐ-CA ngày 17/10/2016
12 04/2016/CT-CA Chỉ thị số 04/2016/CT-CA ngày 30/5/2016 về việc tăng cường công tác phát triển và công bố án lệ; áp dụng án lệ trong xét xử Hiệu lực ngày 30/5/2016
13 220/QD-CA Quyết định số 220/QĐ-CA ngày 6/4/2016 về việc công bố án lệ Hiệu lực từ ngày 01/6/2016
14 01/2016/AL Án lệ số 01/2016/AL (Quyết định giám đốc thẩm số 04/2014/HS-GĐT ngày 16-4-2014 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về vụ án “Giết người”) Quyết định số 220/QĐ-CA ngày 06/04/2016
15 02/2016/AL Án lệ số 02/2016/AL (Quyết định giám đốc thẩm số 27/2010/DS-GĐT ngày 08-7-2010 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về vụ án “Tranh chấp đòi lại tài sản”) Quyết định số 220/QĐ-CA ngày 06/04/2016
16 03/2016/AL Án lệ số 03/2016/AL (Quyết định giám đốc thẩm số 208/2013/DS-GĐT ngày 03-5-2013 của Tòa dân sự Tòa án nhân dân tối cao về vụ án “Ly hôn”) Quyết định số 220/QĐ-CA ngày 06/04/2016
17 04/2016/AL Án lệ số 04/2016/AL (Quyết định giám đốc thẩm số 04/2010/QĐ-HĐTP ngày 03-3-2010 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về vụ án “Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất”) Quyết định số 220/QĐ-CA ngày 06/04/2016
18 05/2016/AL Án lệ số 05/2016/AL (Quyết định giám đốc thẩm số 39/2014/DS-GĐT ngày 09-10-2014 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về vụ án “Tranh chấp di sản thừa kế”) Công bố theo Quyết định số 220/QĐ-CA ngày 06 tháng 4 năm 2016
19 06/2016/AL Án lệ số 06/2016/AL (Quyết định giám đốc thẩm số 100/2013/GĐT-DS ngày 12-8-2013 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về vụ án “Tranh chấp thừa kế”) Quyết định số 220/QĐ-CA ngày 06/04/2016
20 03/2015/NQ-HĐTP Nghị quyết số 03/2015/NQ-HĐTP ngày 28/10/2015 về quy trình lựa chọn, công bố và áp dụng án lệ Hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/12/2015