Biểu mẫu

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Văn bản hiện hành hướng dẫn chế độ kế toán cho doanh nghiệp nhỏ và vừa ? biểu mẫu văn bản thường dùng dành cho nhân viên kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa ? văn phòng luật sư có thể tư vấn về nội dung này ?

Hồ sơ

Chào bạn!

Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa; biểu mẫu văn bản thường dùng dành cho nhân viên kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa:

.

Mẫu bảng chấm công

Mẫu bảng chấm công làm thêm giờ

Mẫu bảng thanh toán tiền lương

Mẫu bảng thanh toán tiền thưởng

Mẫu giấy đi đường

Mẫu phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành

Mẫu bảng thanh toán tiền làm thêm giờ

Mẫu bản thanh toán tiền thuê ngoài

Mẫu hợp đồng giao khoán

Mẫu biên bản thanh lý (nghiệm thu) hợp đồng giao khoán

Mẫu phiếu nhập kho

Mẫu phiếu xuất kho

Mẫu biên bản kiểm nghiệm: vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa

Mẫu biên bản kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa

Mẫu bảng kê mua hàng

Mẫu phiếu thu

Mẫu phiếu chi

Mẫu giấy đề nghị tạm ứng

Mẫu giấy thanh toán tiền tạm ứng

Mẫu giấy đề nghị thanh toán

Mẫu biên lai thu tiền

Mẫu bảng kiểm kê quỹ, dùng cho VNĐ

Mẫu bảng kê chi tiền

Mẫu biên bản giao nhận tài sản cố định

Mẫu biên bản thanh lý tài sản cố định

Mẫu biên bản bàn giao TSCĐ sửa chữa lớn hoàn thành

Mẫu biên bản đánh giá lại tài sản cố định

Mẫu biên bản kiểm kê tài sản cố định

.

Hỗ trợ tư vấn:

Điện thoại:0914 165 703 hoặc Email: dmslawfirm@gmail.com

.

.

Biểu mẫu văn bản thường dùng dành cho nhân viên kế toán doanh nghiệp

.

  Văn phòng luật sư ĐMS
Giám đốc
(Đã duyệt)
Luật sư Đỗ Minh Sơn

LIÊN QUAN

Mẫu biên lai thu tiền

Mục đích: Biên lai thu tiền là giấy biên nhận của doanh nghiệp hoặc cá nhân đã thu tiền hoặc thu séc của người nộp làm căn cứ để lập phiếu thu, nộp tiền vào quỹ, đồng thời để người nộp thanh toán với cơ quan hoặc lưu quỹ.

Mẫu bảng kiểm kê quỹ, dùng cho VNĐ

Mục đích: Bảng kiểm kê quỹ nhằm xác nhận tiền bằng VNĐ tồn quỹ thực tế và số thừa, thiếu so với sổ quỹ trên cơ sở đó tăng cường quản lý quỹ và làm cơ sở qui trách nhiệm vật chất, ghi sổ kế toán số chênh lệch.

Mẫu bảng kê chi tiền

Mục đích: Bảng kê chi tiền là bảng liệt kê các khoản tiền đã chi, làm căn cứ quyết toán các khoản tiền đã chi và ghi sổ kế toán.

Mẫu biên bản giao nhận tài sản cố định

Mục đích: Nhằm xác nhận việc giao nhận TSCĐ sau khi hoàn thành xây dựng, mua sắm, được cấp trên cấp, được tặng, biếu, viện trợ, nhận góp vốn, TSCĐ thuê ngoài...đưa vào sử dụng tại đơn vị hoặc tài sản của đơn vị bàn giao cho đơn vị khác theo lệnh của cấp trên, theo hợp đồng góp vốn,...(không sử dụng biên bản giao nhận TSCĐ trong trường hợp nhượng bán, thanh lý hoặc tài sản cố định phát hiện thừa, thiếu khi kiểm kê). Biên bản giao nhận TSCĐ là căn cứ để giao nhận TSCĐ và kế toán ghi sổ (thẻ) TSCĐ, sổ kế toán có liên quan.

Mẫu biên bản thanh lý tài sản cố định

Mục đích: Xác nhận việc thanh lý TSCĐ và làm căn cứ để ghi giảm TSCĐ trên sổ kế toán.