Biểu mẫu

Chào văn phòng luật sư ĐMS! văn phòng luật sư có thể tư vấn soạn thảo một số mẫu văn bản thường được sử dụng trong doanh nghiệp tại Việt Nam ? theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 ? được các loại hình doanh nghiệp, công ty sử dụng phổ biến, phục vụ cho hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh tại Việt Nam ?

Hồ sơ

Chào bạn! 

.

Thực hiện Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014, thì các loại hình doanh nghiệp, công ty có thể tham khảo 21 mẫu văn bản thường dùng, phục vụ cho hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh, như sau:   

 

Mẫu quyết định bổ nhiệm

Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng

Mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc

Mẫu hợp đồng lao động

Mẫu hợp đồng uỷ quyền

Mẫu giấy uỷ quyền

Mẫu giấy chứng nhận phần vốn góp

Mẫu giấy xác nhận việc góp vốn của thành viên mới

Mẫu sổ đăng ký thành viên

Mẫu cổ phiếu

Mẫu sổ đăng ký cổ đông

Mẫu biên bản định giá tài sản góp vốn

Mẫu biên bản giao nhận tài sản góp vốn

Mẫu biên bản họp đại hội đồng cổ đông

Mẫu biên bản họp hội đồng quản trị

Mẫu biên bản họp hội đồng thành viên

Mẫu hợp đồng hợp tác

Mẫu hợp đồng mua bán hàng hóa

Mẫu hợp đồng ủy thác mua bán hàng hóa

Mẫu giấy nhận tiền

Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng

.

Hỗ trợ tư vấn:

Điện thoại: 0914 165 703 hoặc Email: dmslawfirm@gmail.com 

.

.

Luật sư Đỗ Minh Sơn, Văn phòng luật sư ĐMS tại Đà Nẵng

.

  Văn phòng luật sư ĐMS
Giám đốc
(Đã duyệt)
Luật sư Đỗ Minh Sơn

LIÊN QUAN

Mẫu quyết định của hội đồng quản trị

Mẫu quyết định của hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý công ty, có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định, thực hiện quyền và nghĩa vụ của công ty, trừ các quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (Khoản 1 Điều 153 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020).

Mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc

Mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc: Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty bổ nhiệm hoặc thuê Giám đốc hoặc Tổng giám đốc với nhiệm kỳ không quá 05 năm để điều hành hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc chịu trách nhiệm trước pháp luật và Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình. Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên khác của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty có thể kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc trừ trường hợp pháp luật, Điều lệ công ty có quy định khác (Khoản 1 Điều 81 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014).

Mẫu điều lệ văn phòng đại diện công ty tnhh

Mẫu điều lệ văn phòng đại diện công ty tnhh: Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó (Khoản 2 Điều 45 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014), không phải là pháp nhân (Khoản 1 Điều 84 Bộ Luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015).

Mẫu điều lệ chi nhánh công ty tnhh

Mẫu điều lệ chi nhánh công ty tnhh: Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền (Khoản 1 Điều 45 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014), không phải là pháp nhân (Khoản 1 Điều 84 Bộ Luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015).

Mẫu giấy chứng nhận phần vốn góp

Mẫu giấy chứng nhận phần vốn góp: tại thời điểm góp đủ phần vốn góp, công ty phải cấp giấy chứng nhận phần vốn góp cho thành viên tương ứng với giá trị phần vốn đã góp. Trường hợp giấy chứng nhận phần vốn góp bị mất, bị hủy hoại, bị hư hỏng hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác, thành viên được công ty cấp lại giấy chứng nhận phần vốn góp theo trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ công ty (Khoản 5, Khoản 6 Điều 48 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014).